MZP-133-TF - Kyosho Karosse 1 24 MR-03 Porsche 906 No.148 TF